DARJAN BZR-ZOP SISTEM

ZAŠTITA OD POŽARA

 • izrada Pravila zaštite od požara (za III kategoriju)
 • izrada Planova zaštite od požara (za I i II kategoriju)
 • izrada Plana evakuacije i Uputstava za postupanje u slučaju požara
 • izrada Elaborata, studija i analiza postojećeg stanja zaštite od požara
 • izrada Elaborata, studija i analiza postojećeg stanja zaštite od požara
 • izrada Operativnog taktičkog plana gašenja požara
 • izrada Programa za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a
 • pregled i servisiranje protivpožarnih aparata
 • pregled i servisiranje hidrantske mreže
 • pregled i servisiranje sistema za gašenje i dojavu požara
 • stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara

POSVEĆENI KVALITETU I REZULTATIMA

Ukoliko su Vam potrebne naše usluge