ZAŠTITA OD POŽARA

✅ izrada Pravila zaštite od požara (za III kategoriju)

✅ izrada Planova zaštite od požara (za I i II kategoriju)

✅ izrada Plana evakuacije i Uputstava za postupanje u slučaju požara

✅ izrada Elaborata, studija i analiza postojećeg stanja zaštite od požara

✅ izrada Operativnog taktičkog plana gašenja požara

✅ izrada Programa za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a

✅ pregled i servisiranje protivpožarnih aparata

✅ pregled i servisiranje hidrantske mreže

✅pregled i servisiranje sistema za gašenje i dojavu požara

✅ stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara