ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

✅ Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

✅ Izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu,

✅ Izrada procene rizika od hemijskog udesa

✅ Izrada planova upravlja otpadom za objekte kojima je potrebna integrisana dozvola